Sitemize Ho? Geldiniz ...

Yazdır
PDF

Kahramanmara?, Merkez Kemall? Kynde yeti?tirilen cevizler blgenin en kaliteli rnlerini olu?turmaktad?r.
Ceviz yeti?tiricisi kyller cevizlerini satmak iin Pazar aray??? iine girmemektedirler.

Sitemiz,
Bertiz a?? cevizi olarak bilinen cevizlerin kalitesini daha fazla al?c?ya fark ettirmek, al?c?yla retici
aras?nda ileti?im sa?lamak ve blgedeki ceviz yeti?tiriclerinin sesini dnyaya ula?t?rmak amac?yla olu?turulmu?tur.